VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Úvodné ustanovenia a vymedzenie pojmov

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "VOP") sa vzťahujú na obchodné vzťahy medzi kupujúcim a spoločnosťou ST Technology s.r.o. so sídlom Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, IČO : 50629565, DIČ : 2120404154, IČ DPH SK2120404154, zapísanou v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka číslo  34025/R (ďalej len „predávajúci“).

1.2. Kupujúcim je každá právnická alebo fyzická osoba, s ktorou uzavrel predávajúci obchodný vzťah (ďalej len „kupujúci“).

1.3. Obchodným vzťahom je každá dodávka tovaru alebo poskytnutie služby predávajúcim kupujúcemu.

1.4. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s fyzickými osobami, ktoré nekonajú pri uzatváraní obchodných vzťahov podľa týchto VOP v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, sa vzťahujú okrem všeobecných ustanovení Občianskeho zákonníka aj osobitné predpisy, najmä zákon č. 108/2000 o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji, zákon č. 250/2007 o ochrane spotrebiteľa.

1.5. Na obchodné vzťahy (ako aj ďalšie právne vzťahy, ktoré môžu z neho vyplynúť) s právnickými osobami, resp. s fyzickými osobami – podnikateľmi, sa vzťahujú najmä ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka.

1.6. Tovar – produkty alebo služby, ktoré sa nachádzajú v ponuke predávajúceho pre nákup.

1.7. Tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek kupujúceho – je tovar ktorý bol špeciálne objednaný od dodávateľa predávajúceho pre konkrétneho kupujúceho na základe špecifikácie danej kupujúcim.

1.8. Služby - poskytovanie konzultačnej, expertnej, technickej podpory a iné.

1.9. Odberné miesto – sídlo predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak.

2. Platnosť VOP a zmeny VOP

2.1. VOP platia pre všetky obchodné vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, ak nebolo v konkrétnej písomnej zmluve, rámcovej zmluve alebo dohode výslovne dohodnuté inak. Ustanovenia zmluvy majú prednosť pred VOP.

2.2. VOP platia do doby úplného usporiadania všetkých obchodných vzťahov (napr. vysporiadanie pohľadávok z obchodných vzťahov), ktoré vznikli alebo môžu vzniknúť medzi predávajúcim a kupujúcim, a to v znení platnom v okamžiku vzniku obchodného vzťahu, pokiaľ nedôjde k ich zmene podľa ustanovení tohto článku.

2.3. Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek VOP aktualizovať a upravovať. Znenie VOP zverejní predávajúci na svojich internetových stránkach.

2.4. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie týchto VOP stalo podľa platnej právnej úpravy v akomkoľvek ohľade neplatným alebo neúčinným, nebude tým dotknutá alebo ovplyvnená platnosť, účinnosť alebo právna bezchybnosť ostatných ustanovení.

3. Ponuka, uzatvorenie zmluvy, objednávky

3.1. Obchodné vzťahy sa realizujú uzatvorením písomnej objednávky, kúpnej zmluvy alebo rámcovej zmluvy, ak nie je dohodnuté inak.

3.2. Predávajúci si vyhradzuje právo nezáväznosti ponúk.

3.3. V prípade, že bola poskytnutá písomná ponuka, táto ponuka alebo číslo ponuky tvorí prílohu objednávky a kupujúci objednaním tovaru vyjadruje súhlas s ponukou.

3.4. Objednávkou sa pre tieto VOP rozumie jednostranný právny úkon kupujúceho smerujúci voči predávajúcemu, s cieľom dostať od predávajúceho objednané plnenie v tovare alebo službách.

3.5. Zaslaním objednávky predávajúcemu vyjadruje kupujúci s týmito VOP svoj bezvýhradný súhlas.

3.6. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na základe písomnej objednávky kupujúceho, ak nie je dohodnuté inak. Objednávky sú prijímané telefonicky, elektronickou poštou, faxom, bežnou poštou alebo osobne. Predávajúci požaduje, aby objednávka obsahovala nasledujúce údaje:

a) Obchodné meno a sídlo kupujúceho, pokiaľ sa jedná o právnickou osobu,

b) meno, priezvisko, bydlisko, pokiaľ je kupujúcim fyzická osoba,

c) IČO a DIČ, pokiaľ je kupujúci registrovaný ako platca dane z pridanej hodnoty,

d) identifikácia požadovaného tovaru (názov a číslo tovaru, počet kusov),

e) miesto dodania,

f) spôsob odberu a dopravy,

g) podpis osoby oprávnenej objednávať tovar,

h) prípadné špecifické požiadavky na tovar,

i) ďalšie údaje, ktoré považuje kupujúci za dôležité,

j) termín dodania,

k) číslo faxu alebo e-mailovú adresu, telefónne číslo kupujúceho

3.7. Prijatie objednávky potvrdí predávajúci odoslaním potvrdenej objednávky, či iným písomným oznámením o jej akceptácii e-mailom.

3.8. Objednávky zo strany kupujúceho sú záväzné a nie je možné ich zrušiť.

4. Cena tovaru

4.1. Cena tovaru je stanovená aktuálnym cenníkom predávajúceho , dohodnutá v zmluve alebo uvedená v cenovej ponuke , v závislosti od konkrétneho druhu tovaru či služby.

4.2. Dňom vydania aktuálneho cenníku dochádza k zrušeniu platnosti existujúceho cenníku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeniť cenníky bez predchádzajúceho upozornenia.

5. Dodacia lehota

5.1. Dodacie lehoty začínajú plynúť dňom uzavretia objednávky alebo zmluvy podľa stavu skladových zásob a sú stanovené v ponuke predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Predávajúci si vyhradzuje právo orientačného určenia dodacích lehôt.

5.2. Pokiaľ sa predpokladá dodatočná konkretizácia kupujúceho (napr. tovar, jeho vlastnosti a iné podmienky),začína dodacia lehota plynúť najskôr dňom príjmu takejto konkretizácie predávajúcim.

5.3. Ak sa kupujúci zaviazal k poskytnutiu súčinnosti resp. k splneniu kooperatívnych povinností kupujúceho (napr. k zaplateniu zálohy, k poskytnutiu dokladov, dodanie materiálu a pod.), dodacia lehota začína plynúť odo dňa splnenia kooperatívnych povinností kupujúceho.

5.4. Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený dňom, ku ktorému dopredu oznámi kupujúcemu pripravenosť tovaru k prevzatiu alebo odoslaniu, ak nie je dohodnuté inak.

5.5. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody alebo iné nároky plynúce z meškania s dodaním tovaru, ak toto meškanie bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť, vyskytujúcimi sa u predávajúceho alebo u jeho subdodávateľa.

5.6. Pri dojednanej zálohovej platbe začína dodacia lehota bežať dňom pripísania úhrady zálohovej čiastky na účet predávajúceho.

6. Dodacie podmienky

6.1. Predávajúci dodá tovar kupujúcemu na miesto uvedené v objednávke, ak nie je dohodnuté inak.

6.2. Pri prevzatí tovaru kupujúcim, je tento povinný ihneď skontrolovať kompletnosť a kvalitu dodávaného tovaru.

6.3. Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný potvrdiť dodací list zo špecifikáciou dodaného tovaru, alebo iný doklad predložený prepravcom potvrdzujúci dodanie tovaru.

6.4. Okamžikom prevzatia tovaru kupujúcim prechádza riziko straty, zničenia alebo poškodenia tovaru na kupujúceho.

6.5. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny spôsobu prepravy.

6.6. Ak nie je dohodnuté inak, náklady za dopravu tovaru zo skladu predávajúceho znáša predávajúci. Predávajúci si vyhradzuje právo určenia minimálnej hodnoty dodávky tovaru pri preprave tovaru. Náklady za expresnú prepravu tovaru znáša kupujúci, ak nie je dohodnuté inak.

6.7. Predávajúci si vyhradzuje právo plniť dodanie i čiastočne a kupujúci je povinný čiastočné dodanie prevziať.

6.8. Pokiaľ odmietne kupujúci prevziať riadne objednanú dodávku, predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu nákladov na dopravu, ktoré predávajúcemu vznikli a vzniknú pri doručení tovaru do miesta dodania a späť voči kupujúcemu a tiež uplatnenia voči kupujúcemu nárokov podľa bodu 9.17. Tovar musí byť v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dokladom preukazujúcim nadobudnutie tovaru (faktúra, dodací list) s vyznačením informácie o vrátení tovaru.

7. Platobné podmienky

7.1. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť kúpnu cenu za dodaný tovar a služby vrátane prípadnej dopravy, nákladov na balenie, prirážok a dane z pridanej hodnoty.

7.2. Predávajúci pošle kupujúcemu faktúru za dodanie tovarov a služieb. Faktúra bude mať náležitosť daňového dokladu.

7.3. Predávajúci je oprávnený fakturovať i čiastočné plnenie a kupujúci je povinný takúto faktúru v dobe splatnosti uhradiť.

7.4. V prípade meškania kupujúceho s úhradou, ktorejkoľvek faktúry alebo jej časti, je predávajúci oprávnený účtovať zmluvný úrok z omeškania z dlžnej čiastky vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania a náklady na vymáhanie.

7.5. V prípade meškania úhrady ktorejkoľvek faktúry alebo jej častí, je predávajúci oprávnený pozdržať dodanie ďalšieho tovaru kupujúcemu a to až do úplného splatenia všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu. Po túto dobu nie je predávajúci v meškaní s dodaním tovaru.

7.6. Zadržanie platby alebo krátenie platby kupujúcim z dôvodov protipohľadávky nie je prípustné, ak nebolo písomne dohodnuté inak.

7.7. Predávajúci má právo započítať hodnotu uplatnený nárokov podľa bodov 6.8. a 9.17. s hodnotou plnenia kupujúcemu za vrátený tovar.

7.8. Platba sa považuje za zrealizovanú v okamžiku, keď je pripísaná na účet predávajúceho alebo kedy je potvrdené prijatie platby v hotovosti.

7.9. Na základe objednávky alebo zmluvy s kupujúcim je možné vykonať úhradu tovaru týmito spôsobmi:

a) platba v hotovosti pri dobierke,

b) bankovým prevodom - čiastku za tovar môžete poukázať na účet predávajúceho, uvedený na faktúre,

c) 100 % záloha vrátane DPH vopred (na základe zálohovej faktúry predávajúceho).

7.10. Kupujúci nadobúda vlastnícke práva k predmetu plnenia až dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny v prospech predávajúceho v plnej výške.

7.11. Žiadna časť kúpnej ceny za dodaný tovar alebo službu nesmie byť zaplatená pohľadávkami za tretími osobami alebo zápočtom vlastnej pohľadávky kupujúceho, ktorú má voči predávajúcemu, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak.

7.12. Predávajúci si vyhradzuje právo, v prípade vzniku okolností, z ktorých vyplýva značné zhoršenie majetkových pomerov a iných ukazovateľov kupujúceho (bonita kupujúceho) ohrozujúcich nárok predávajúceho na platbu, prehlásiť všetky pohľadávky z obchodných vzťahov s kupujúcim splatnými ihneď. Súčasne si predávajúci vyhradzuje právo z obchodných vzťahov vyžiadať od kupujúceho platby vopred alebo poskytnutie záruk.

8. Výhrada vlastníckeho práva

8.1. Tovar prechádza do vlastníctva kupujúceho až úplným zaplatením plnej kúpnej ceny za objednaný tovar vrátene ostatných pohľadávok, ktoré prináležia alebo vzniknú predávajúcemu voči kupujúcemu, bez ohľadu na právny dôvod ich vzniku. Úplným zaplatením je pripísania peňažných prostriedkov v plnej výške na účet predávajúceho.

8.2. Výhrada vlastníckeho práva nemá vplyv na prechod rizík podľa bodu 6. Dodacie podmienky.

9. Reklamácia, zodpovednosť za vady a záruka

9.1. Predávajúci zodpovedá za kompletnosť a neporušenosť dodávaného tovaru do odovzdania tovaru kupujúcemu.

9.2. Zodpovednosť za škody vzniknuté ďalšou prepravou alebo manipuláciou, či ďalším nakladaním s tovarom po prevzatí kupujúcim prechádza na kupujúceho.

9.3. V prípade, že obal dodaného tovaru vykazuje poškodenie, je kupujúci povinný ihneď spísať s prepravcom záznam o škodovej udalosti na dodacom liste s uvedením rozsahu a druhu poškodení obalu a tovar neprevziať. V prípade, že nie je spísaný záznam o škodovej udalosti, nie je možné uplatniť reklamáciu na poškodenie tovaru voči predávajúcemu.

9.4. Ustanovenie bodu 9.3. sa vzťahuje i na nekompletnosť dodávky zistenej pri preberaní dodávky tovaru od prepravcu.

9.5. Ak kupujúci zistí po vybalení tovaru poškodenie zariadenia alebo nekompletnosť dodávky, je povinný o tejto skutočnosti písomne informovať a to najneskôr do 3 dní od zistenia chyby. Rozhodujúci je okamih doručenia reklamácie predávajúcemu.

9.6. Kupujúci je povinný vrátiť reklamovaný tovar podľa bodu 9.5. prostredníctvom dodávateľa (ak to vyžaduje charakter poškodenia) spoločne s čitateľne a kompletne vyplneným zápisom z obhliadky, ktorý musí obsahovať základné údaje o tovare(objednávacie číslo obyčajne uvedené na obale, výrobné číslo dielu s dátumovým kódom, pre každý reklamovaný kus, prípadne fotodokumentáciu), aby nemohlo dôjsť k zámene.

9.7. Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť predávajúcemu dodací list s vyznačením reklamovaného tovaru alebo iný doklad preukazujúci nadobudnutie tovaru (faktúru) s uvedením dôvodu reklamácie, dátumom reklamácie potvrdeným svojim podpisom.

9.8. Lehota na vybavenie reklamácie je 30 dní.

9.9. Nárok na výmenu reklamovaného dielu má kupujúci vtedy, ak by ani opravou reklamovaného tovaru nebol predávajúci schopný odstrániť chybu a výmena tovaru sa uskutoční po písomnom odsúhlasení predávajúceho.

9.10. Skrytou chybou je opraviteľné poškodenie zariadenia vzniknuté chybou materiálu alebo jeho technologickou manipuláciou. Pri zistení skrytej chyby v priebehu uvádzania do prevádzky alebo v záručnej dobe je kupujúci povinný informovať predávajúceho o skrytej chybe do 3 dní od zistenia tejto skutočnosti. Predávajúci následne zrealizuje opravu alebo výmenu chybného dielu.

9.11. Pri uplatnení reklamácie alebo vytknutí chyby, ktorá nie je uskutočnená riadne a včas, si predávajúci vyhradzuje právo takéto záručné nároky vylúčiť.

9.12. Chyby tovaru, ktoré môžu spôsobiť škodu, je kupujúci povinný oznámiť predávajúcemu písomne okamžite. Kupujúci nesie riziko škôd vzniknutých v dôsledku porušenia jeho povinností podľa tohto článku.

9.13. Reklamácia nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

9.14. Predávajúci je povinný uznané chyby odstrániť náhradným plnením (pokiaľ je identický tovar k dispozícii na sklade predávajúceho v okamžiku vybavenia reklamácie),dobropisom, alebo iným dohodnutým spôsobom, najneskoršie však do jedného mesiaca od doručenia reklamácie. Chybné časti tovaru, ktoré boli vymenené,  zostávajú v majetku predávajúceho, ak nie je dohodnuté inak. Ďalšie nároky, hlavne nároky na náhradu nepriamych a následných škôd sú zo zodpovednosti za chybu vylúčené.

9.15. V prípade, že kupujúci oznámi predávajúcemu chyby tovaru a na tovare nie sú zistené žiadne chyby, za ktoré by bol predávajúci zodpovedný, predávajúci má právo uplatniť voči kupujúcemu náhradu nákladov, ktoré vznikli so zistením neoprávnenosti reklamácie predávajúcemu.

9.16. Predávajúci akceptuje len také vrátenie tovaru, ktorého dodanie bolo uskutočnené chybou zo strany predávajúceho alebo chybou dopravcu. Tovar musí byť pri vrátení v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia s priloženým dodacím listom alebo faktúry s vyznačením dôvodu vrátenia.

9.17. V prípade vrátenia tovaru kupujúcim z iného dôvodu, maximálne však do 30 dní odo dňa dodania tovaru kupujúcemu a za podmienky, že tovar je v originálnom balení bez zjavných známok rozbalenia a bez známok poškodenia s priložením dokladom preukazujúcim kúpu tovaru (dodací list, faktúra) má predávajúci právo účtovať kupujúcemu manipulačné vo výške 3% z ceny tovaru bez DPH minimálne však 10,- EUR bez DPH.

9.18. Záručná lehota začína prevzatím tovaru kupujúcim, ak nie je dohodnuté inak. Záručná doba sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a záručným listom, ak nie je dohodnuté inak.

9.21. Predávajúci poskytuje záruku na vyslovene zaručené vlastnosti a bezchybnosť zodpovedajúcu súčasnému stavu techniky. Zmeny v konštrukcii alebo prevedení, ktoré pri realizácií zákazky vykoná kupujúci na tovare ho neoprávňujú k reklamácii.

9.22. Záruka sa nevzťahuje na:

a) chyby tovaru spôsobené používaním k inému účelu, než je pre daný tovar obvyklé,

b) neodborným zásahom kupujúceho alebo tretej osoby,

c) chybný tovar, u ktorého nie je možné dokázať, že chyby vznikli použitím chybného materiálu,

d) chyby tovaru vzniknuté nedodržiavaním prevádzkových predpisov, použitím nevhodných chemických prostriedkov a

e) všetkými ďalšími príčinami bez zavinenia predávajúceho.

9.23. V súvislosti so zodpovednosťou za chyby a zodpovednosťou za záruky nie je predávajúci povinný odstraňovať bezplatne chyby tovaru na inom mieste, než v mieste sídla predávajúceho alebo v mieste dohodnutom pre dodaný tovar.

9.24. Pre uplatnenie záruky sú potrebné nasledujúce dokumenty: faktúra alebo iný doklad o nadobudnutí tovaru, zápis z obhliadky, ak nie je dohodnuté inak.

9.25. Predávajúci si vyhradzuje právo vyžiadania dodatočných dokumentov (napr. fotodokumentácie) pri riešení záručných opráv a reklamácií.

9.26. Opravou alebo náhradnou dodávkou sa záručná doba nepredlžuje.

10. Vyššia moc

10.1. Obidve strany sú oprávnené pozastaviť plnenie svojich povinností zo zmluvy alebo objednávky po dobu, po ktorú trvajú okolnosti vylučujúce zodpovednosť (ďalej len “Vyššia moc”) alebo v prípade, kedy objednaný tovar nie je v lehote žiadanej kupujúcim na trhu dostupný.

10.2. Predávajúci v takomto prípade bude informovať kupujúceho o náhradnom predĺženom termíne plnenia alebo nemožnosti dodávky daného tovaru vôbec, pričom kupujúcemu týmto nevzniká voči predávajúcemu žiadne právo na náhradu škody. Súhlas s týmto náhradným plnením potvrdí kupujúci predávajúcemu písomne, faxom, emailom a to do 3 dní od oznámenia informácie. Pokiaľ tak neučiní, má sa za to, že kupujúci od objednávky alebo zmluvy odstupuje a predávajúci už bez ďalšej výzvy vykoná stornovanie týchto nedodaných položiek tovaru zo zákazky.

10.3. Za Vyššiu moc sa považuje prekážka, ktorá nastala nezávisle na vôli povinnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nie je možné rozumne predpokladať, že by povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala a ďalej ,že by v dobe uzavretia objednávky alebo zmluvy túto prekážku predvídala. Za prípady Vyššej moci sa považujú hlavne: štrajk, epidémia, požiar, povodeň, prírodná katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru, embargo, zákaz transferu devíz, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie, teroristický útok, hospodárska kríza a pod.

10.4. Vyššia moc vylučuje nárok na uplatnenie zmluvných alebo iných pokút proti strane postihnutej Vyššou mocou.

11. Ochrana osobných údajov

11.1. Predávajúci bude prípadné spracúvanie osobných údajov uskutočňovať plne v súlade s aktuálne platnou legislatívou. Kupujúci bude o konkrétnom spôsobe a rozsahu spracúvania jeho osobných údajov informovaný pri získavaní týchto osobných údajov.

12. Odstúpenie od zmluvy a objednávky

12.1. Odstúpení od zmluvy alebo objednávky sa riadi príslušnými ustanovenia Obchodného zákonníka v platnom znení.

12.2. Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy alebo objednávky pri podstatnom zhoršení majetkových pomerov kupujúceho.

12.3. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia písomnej oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej strane. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy sa zasiela doporučenou zásielkou na adresu sídla druhej zmluvnej strany zapísaného v Obchodnom registri.3

12.4. V prípade, že predávajúci odstúpi od zmluvy (príp. časti plnení), je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu do 7 kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy dodania tovaru (príp. časti tovaru, ktorého sa odstúpenie týka) a predávajúci si vyhradzuje právo uplatnenia nároku na náhradu všetkých nákladov, ktoré mu z uvedeného obchodného vzťahu vznikli.

12.5. Odstúpením od zmluvy nie je dotknutý nárok predávajúceho na zaplatenie vzniknutých pohľadávok a iných nárokov predávajúceho z titulu obchodných vzťahov, nároku na uplatnenie zmluvnej pokuty, poplatku za uskladnenie a ostatných nárokov predávajúceho.

13. Iné ustanovenia

13.1. Predávajúci nezodpovedá za vhodnosť tovaru k inému účelu, než je pre daný tovar obvyklé.

14. Záverečné ustanovenia

14.1. Kupujúci sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o skutočnostiach dôvernej povahy a dôverných informáciách, ktoré sa dozvedeli v súvislosti v obchodnom vzťahu s predávajúcim, ako i v priebehu jednaní a takéto informácie neoznamovať či nesprístupňovať tretím osobám bez písomného súhlasu predávajúceho (s výnimkou stanovenými právnymi predpismi).

14.2. Zmeny sídla alebo zmeny iných dôležitých skutočností, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah kupujúceho a predávajúceho oznamuje kupujúci predávajúcemu neodkladne v písomnej forme doručením na adresu sídla predávajúceho. V opačnom prípade kupujúci na seba preberá všetky riziká, škody a náhrady nákladov, ktoré z titulu neoznámenia zmeny predávajúcemu vzniknú.

14.3. Kupujúci zaslaním objednávky alebo zmluvy potvrdzuje, že sa zoznámil s obsahom týchto VOP, cenníkom a ďalšími dohodami a že s nimi súhlasí.

14.4. Na požiadanie je kupujúcemu oznámené, aké VOP boli platné v okamžiku objednávky.

14.5. Tieto VOP sa riadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.6. Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné od 01.01.2021