Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE O SPRACOVANÍ A OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť ST Technology s.r.o, zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016 / 679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovávaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov), ďalej len GDPR a podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov.

1. PREVÁDZKOVATEĽ OSOBNÝCH ÚDAJOV

ST Technology s.r.o, so sídlom Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná.
IČO: 50629565 DIČ: 2120404154 IČ DPH: SK2120404154 
Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, odd. Sro, vložka č.: 34025/R.

2. ZODPOVEDNÁ OSOBA

Viktor Minárik, konateľ spoločnosti.
V prípade potreby možnosť kontaktovať na: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.

3. DOTKNUTÁ OSOBA

Kupujúci

4. ZOZNAM OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Základné identifikačné údaje – meno, priezvisko, sídlo spoločnosti alebo adresa bydliska (ulica, číslo domu, PSČ, mesto / obec)
 2. Kontaktné údaje – telefónne číslo, e-mailová adresa


Osobné údaje uvedené v predchádzajúcich bodoch získavame priamo od Vás. Tieto osobné údaje uvádzate v klientskej zmluve / objednávke, prípadne ste ich uvideli v ďalších dokumentoch potrebných pre uzatvorenie zmluvného, obchodného vzťahu. Osobné údaje môžu tiež pochádzať z verejne dostupných zdrojov, registrov, evidencií (napr. z obchodného registra).

5. ÚČEL SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. vypracovanie cenovej ponuky ( zahŕňa aj žiadosť o vypracovanej ponuky zo strany odberateľa na základe vyplnenia kontaktného formulára)
 2. uzatváranie, evidencia a správa zmlúv súvisiacich s predmetom činností spoločnosti ST Technology s.r.o. (údaje Vami poskytované sú nevyhnutné na plnenie zmluvného vzťahu a bez ich poskytnutia nemožno uzatvoriť zmluvný vzťah)
 3. kompletná starostlivosť o klienta
 4. spracovanie a vybavovanie sťažností
 5. plnenie obchodného účelu – vystavovanie daňového dokladu, kontaktovanie zákazníka ohľadom objednávky
 6. marketingové účely – ponuka produktov a služieb spoločnosti (zasielané na základe Vášho súhlasu formou e-mailových správ, písomnou formou alebo formou telefonického hovoru)
 7. súdne spory a mimosúdne vymáhanie pohľadávok
 8. spracúvanie osobných údajov v rámci účtovných dokladov

6.PRÁVNY ZÁKLAD

 1. Poskytnutia týchto údajov je podľa čl. 6, odst. 1, písm. a) – súhlas dotknutej osoby a podľa čl. 6, odst. 1, písm. b) – plnenie zmluvy uvedeného Nariadenia GDPR

7. DOBA UCHOVÁVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 1. Súhlas, ste udelili na obdobie trvania zmluvného vzťahu a na nasledujúcich 5 rokov od ukončenia takéhoto zmluvného vzťahu alebo do momentu, keď Váš súhlas odvoláte
 2. V prípade, že nás kontaktujete e-mailom na adresu Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. alebo poštou na adresu ST Technology s.r.o., Obchodná 2501, 913 21 Trenčianska Turná, uložíme Vami oznámené údaje (e-mailová adresa, meno, priezvisko, telefónne číslo) pre zodpovedanie Vašich otázok, resp. na vybavenie Vašej žiadosti. Údaje budú vymazané potom, ak pre účel spracovania nebudú viac potrebné, respektíve obmedzíme ich spracovanie v prípade, že existujú zákonné dôvody ich uchovávať.

8. KATEGÓRIE PRÍJEMCOV, KTORÝM MÔŽU BYŤ POSKYTNUTÉ OSOBNÉ ÚDAJE

 1. poskytovatelia administrátorských IT služieb
 2. advokáti
 3. osoby poverené výkonom činností pre ST Technology s.r.o.
 4. verejným inštitúciám ako sú správne orgány, súdy alebo orgány činné v trestnom konaní budú osobné údaje poskytovať len v zákonom povolenom rozsahu

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV U PREVÁDZKOVATEĽA

 1. Spoločnosť ST Technology s.r.o., prijíma technické a organizačné bezpečnostné opatrenia, aby sme Vaše údaje v čo najširšej miere chránili pred neželaným prístupom

10. PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY

 1. právo požadovať od spoločnosti ST Technology s.r.o., prístup ku svojim osobným údajom
 2. právo na opravu osobných údajov
 3. právo na vymazanie osobných údajov
 4. práve na obmedzenie spracovania osobných údajov
 5. právo namietať spracúvanie osobných údajov
 6. právo na prenosnosť údajov
 7. právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas
 8. právo podať sťažnosť na Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky alebo na iný príslušný dozorný orgán a to najmä v prípade, ak sa predpokladá, že došlo k porušeniu spracovania osobných údajov


Uvedené práva dotknutej osoby sú bližšie špecifikované v článkoch 15 až 21 GDPR. Dotknutá osoba si svoje práva uplatňuje v súlade s GDPR a ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

11. SÚHLAS DOTKNUTEJ OSOBY

 1. Dotknutá osoba dáva stlačením súhlasného tlačítka svoj výslovný a bezvýhradný súhlas, aby prevádzkovateľ spracoval jej osobné údaje na vyššie uvedené účely, počas vyššie uvedenej doby a vo vyššie uvedenom rozsahu. Dotknutá osoba je povinná poskytnúť pravdivé a aktuálne osobné údaje.V prípade záujmu o podrobnejšie informácie nás neváhajte kontaktovať e-mailom na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.